Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden en huisregels

Algemeen:

 1. Bij het afsluiten van een lidmaatschap dient u een geldig legitimatie en evt. een recente studentenpas(studenten abonnement) te overleggen.
 2. Het lidmaatschap geldt voor de overeengekomen minimale periode (gerekend wordt altijd vanaf de eerste dag van de nieuwe kalendermaand) Tussentijds opzeggen is niet mogelijk. Zonder schriftelijke opzegging loopt het lidmaatschap na de minimale periode door voor onbepaalde tijd met een opzegging van 1 kalendermaand. Het lidmaatschap eindigt dus, los van het feit of u wel of niet traint niet automatisch.
 3. De contributie (lidmaatschapsgeld) wordt via automatische incasso vóór de 1e dag van de desbetreffende maand geïncasseerd. Bij contante betaling dient u dit altijd vóór de 1e van de desbetreffende maand te voldoen.
 4. U dient zorg te dragen voor een probleemloze betaling, In geval van terugboeking of te late betaling van de contributie wordt automatisch 5,00 euro administratiekosten per maand in rekening gebracht. Bij meerdere maanden betalingsachterstand van het lidmaatschap worden brieven met verhoogde administratiekosten verstuurd. Alle kosten, zowel gerechtelijke – als buitengerechtelijke kosten, daaronder begrepen de kosten van rechtskundige bijstand en incasso kosten komen voor rekening van het nalatige lid. Toegang kan geweigerd worden bij het in gebreke blijven van de betaling.
 5. AVANTY lifestyle kan de maandelijkse lidmaatschapsbedragen periodiek verhogen na een voorafgaande kennisgeving. Deze kennisgeving wordt aangegeven in het sportcentrum 30 dagen voorafgaand aan de verhoging. Het is mij bekend dat het sportcentrum deze verhoging periodiek kan doorvoeren ook al heeft u opgezegd of wilt u opzeggen. Indien de prijswijziging plaats vindt gedurende de eerste drie maanden van uw lidmaatschap, dan heeft u het recht om het lidmaatschap met onmiddellijke ingang te ontbinden.
 6. Bij verandering van leeftijd wordt het lidmaatschapsgeld automatisch aangepast.
 7. De administratiekosten 25,00 euro (inclusief ledenpas) dient u bij inlevering van dit inschrijfformulier contant (pin) te voldoen. Bij verlies of diefstal van de pas wordt 5,00 euro in rekening gebracht.
 8. De eerste les geldt als proefles. Daarna is men lid voor een periode van minstens zes/ twaalf of vierentwintig maanden ( zoals overeengekomen) .
 9. AVANTY lifestyle biedt verschillende kortingen aan op haar abonnementen. Per lidmaatschap kan slechts één vorm van korting worden toegekend. Het lid is verplicht om te bewijzen dat hij/zij in aanmerking komt voor een korting. Kortingen worden nooit met terugwerkende kracht verleend.
 10. AVANTY lifestyle stelt zich niet aansprakelijk voor enig letsel of ongeval of zoekgeraakte eigendommen van welke aard en door welke oorzaak dan ook. Ieder lid is zelf verantwoordelijk voor persoonlijke ongevallen en zijn persoonlijke bezittingen. U wordt geadviseerd om zich hiertoe treffend te verzekeren.
 11. Schade toegebracht door leden aan de inventaris c.q. het gebouw van het sportcentrum, of andere gebouwen waar les wordt gegeven, is verhaalbaar op grond van wettelijke aansprakelijkheid.
 12. Wijzigingen m.b.t. lessen, lestijden en openingstijden voorbehouden, AVANTY lifestyle kan ten alle tijde wijzigingen hierin aanbrengen en of lessen/tijden annuleren.
 13. AVANTY lifestyle is bevoegd om zijn sportcentra geheel of gedeeltelijk te sluiten tijdens algemeen erkende feestdagen en schoolvakanties. In de zomerperiode worden aangepaste openingstijden en lestijden gehanteerd. Jeugdlessen vervallen tijdens de zomer- en kerstvakantie. Tijdens deze vakanties dient het lidmaatschapsgeld te worden doorbetaald.
 14. Het is niet toegestaan meegebrachte drank en etenswaar te gebruiken in de recreatie ruimte. Frisdranken of sportdranken mogen alleen in een bidon het centrum worden binnengebracht. In het centrum zijn verschillende tappunten voor drinkwater, maar aan de bar kan water alleen gekocht worden.
 15. Het lid is bekend dat AVANTY lifestyle bepaalde huisregels hanteert. Deze huisregels zijn in de centra aanwezig en kunnen indien gewenst opgevraagd worden bij de receptie. AVANTY lifestyle kan ten allen tijde de toegang weigeren of ontzeggen aan personen wiens gedrag daar aanleiding toe geeft. Het lid is bekend met het feit dat er voor het gebruik van de zonnebank strikte regels zijn en zal deze ten alle tijde in acht nemen.
 16. AVANTY lifestyle biedt Personal Trainers aan die tegen aanvullende betaling privé begeleiding geven. De diensten van deze Personal Trainers zijn niet bij het abonnement inbegrepen.
 17. Bij langdurige blessures of letsels is het mogelijk om op basis van een medische verklaring het lidmaatschap tijdelijk te onderbreken, dit kan voor maximaal 2 maanden. Betalingen lopen door en worden na terugkomst verrekend. (Tijdelijke onderbreking geldt niet voor bijv. studie, stage, werk en vakantie) Een tijdelijk onderbreking kan nooit met terugwerkende kracht. Tijdelijke onderbreking door blessure worden niet meegerekend in de minimale looptijd.
 18. Beëindiging van het lidmaatschap is uitsluitend mogelijk op het sportcentrum, op het daarvoor bestemde opzegformulier, dat u samen met een medewerker van AVANTY lifestyle invult. Beëindigen van het lidmaatschap kan alleen na het verstrijken van de minimale periode die u heeft afgesloten, met een opzegtermijn van minimaal één kalendermaand.
 19. Het opzegformulier dient vóór de eerste dag van de eerste opzegmaand in het bezit te zijn van AVANTY lifestyle. Indien u niet persoonlijk kunt komen om een opzegformulier in te vullen moet u dit schriftelijk doen. Opzegging via email is niet mogelijk. Om de goede ontvangst van de opzegbrief te waarborgen adviseert AVANTY lifestyle deze per aangetekende post te verzenden.
 20. Bij verhuizing kan (op vertoon van bewijs van inschrijving nieuwe gemeente) het lidmaatschap worden beëindigd vóór het verstrijken van de minimale periode. Dit is alleen mogelijk indien het nieuwe adres buiten een straal van 15 kilometer van een filiaal van AVANTY lifestyle is gelegen. U heeft dan een opzegtermijn van één kalendermaand.
 21. Wij raden u aan waardevolle spullen tijdens de training in een kluisje op te bergen. Het is niet toegestaan tassen, jassen of andere kledingstukken mee te nemen in de trainingsruimtes. Deze dienen te worden achtergelaten in de kleedkamers of in de daarvoor bestemde lockers.
 22. Het is niet toegestaan te roken, alcohol, drugs of andere verboden middelen te gebruiken binnen AVANTY lifestyle.
 23. Ieder lid van AVANTY lifestyle mag een introducé mee nemen. De introducé dient zich wel te melden bij de balie. De leden zijn verantwoordelijk voor het gedrag van hun introducé.
 24. Hou altijd rekening met leden die samen met u trainen, behandel elkaar met respect.
 25. Het AVANTY lifestyle lidmaatschap is persoonlijk, en niet overdraagbaar.

Koffie/Thee module:

  • Als u een koffie/thee module heeft afgesloten bij uw sportabonnement, mag u voor of na uw sportbezoek koffie of thee bestellen.
  • Deze module is voor eigen gebruik (bv als u een vriend(in) op een kopje koffie of thee wilt trakteren dient u deze te betalen).
  • Deze module is alleen geldig voor of na uw sportbezoek.
  • Heeft u bv. een abonnement van 1 x per week afgesloten dan mag u 1x per week koffie/thee drinken, het is dus afhankelijk van het soort abonnement dat u heeft afgesloten .
  • Dit abonnement kan alleen worden afgesloten samen met een sportabonnement en voor dezelfde minimale periode die u heeft afgesloten.

Zonnebank:

 • Als u een zonnebank module heeft afgesloten bij uw sportabonnement mag u maximaal 5x per maand 10 minuten gebruik maken van de zonnebank
 • De minimum leeftijd om de zonnebank van AVANTY lifestyle te gebruiken is 18 jaar.
 • Bij medicijngebruik, raadpleeg eerst uw huisarts. Sommige medicijnen kunnen namelijk een overgevoeligheid voor zonlicht veroorzaken, dus ook voor UVA straling. Raadpleeg evt. de bijsluiter van uw medicijnen.
 • AVANTY lifestyle heeft speciale crèmes die voor de zonnebank bestemd zijn. Indien u uw eigen zonnecosmetica meebrengt, dient u dit voorafgaand aan het zonnen, aan de baliemedewerker te melden.
 • Het is niet toegestaan notenolie, olijfolie, toevoegingen van jodium, en andere niet toegelaten middelen op de zonnebank te gebruiken.
 • Make-up, parfum (aftershave) en contact lenzen verwijderen voordat u plaats neemt op de zonnebank.
 • Tatoeages en permanente make-up kunnen verkleuren onder de zonnebank.
 • Uit veiligheid en tegen beschadiging is het niet toegestaan sieraden te dragen tijdens het gebruik van de zonnebank.
 • I.v.m. uw veiligheid raden wij u aan tijdens het zonnen een beschermend brilletje te dragen. Deze zijn te koop bij de balie van ons sportcentrum.
 • Na gebruik van de zonnebank dient u deze schoon te maken met het daarvoor bestemde schoonmaakmiddel en doekjes.

Kluisjes/lockers:

 • U kunt tijdens openingstijden gratis gebruik maken van de kluisjes/lockers van AVANTY lifestyle. Wilt u gebruik maken van een grote kluis/locker vraag dan om een sleutel bij de balie tegen inlevering van uw lidmaatschapspas krijgt u een sleutel. Bij verlies van een sleutel van de kluisjes/lockers wordt een bedrag van 25,00 euro in rekening gebracht.
 • Kluisjes/lockers kunt u alleen gebruiken tijdens openingstijden. Na sluiting worden alle kluisjes/lockers opengemaakt en gereinigd.

Fitness:

 • Het is verplicht een handdoek te gebruiken tijdens het trainen op alle apparaten (ook bankjes en matjes). Dit is niet alleen hygiënisch voor u, maar ook voor anderen.
 • U bent verplicht sportkleding en binnengedragen sportschoenen te dragen in de trainingsruimtes. Schoenen waarop u buiten heeft gelopen zijn niet toegestaan, het is ivm met uw veiligheid niet toegestaan te trainen op slippers of op blote voeten.
 • Leg na uw training uw losse gewichten/schijven terug op hun plaats. Maak het apparaat waarop u transpiratie achterlaat schoon met uw handdoek voor de leden die na u komen.
 • Het is niet toegestaan om te gooien met losse gewichten. Toestellen gebruiken daar waar ze voor bestemd zijn. Door verkeerd gebruik van een toestel kunt u uzelf en anderen letsel toebrengen.

Groepslessen:

 • Het is verplicht een handdoek te gebruiken tijdens de groepslessen. Dit is niet alleen hygiënisch voor u, maar ook voor anderen.
 • U bent verplicht sport kleding en binnengedragen sportschoenen te dragen in de trainingsruimtes. Schoenen waarop u buiten heeft gelopen zijn niet toegestaan.
 • Zorg bij de groepslessen dat u altijd minimaal 5 minuten voor aanvang van de les aanwezig bent.
 • 5 minuten na aanvang van een groepsles kunt u de zaal niet meer in. Dit is storend voor de les en de al aanwezige deelnemers.
 • Probeer de les niet vroegtijdig te verlaten tenzij dit echt noodzakelijk is.
 • Reinig na afloop altijd uw fiets met het daarvoor bestemde schoonmaakmiddel en papier.